• Trykk 803 

   Norges statsbaner (Trykk ; 803, Others, 1913-1965)
  • Trykk 801 

   Norges statsbaner (Trykk ; 801 ; 801.1 ; 801.2, Others, 1935-1987)
  • Trykk 8810 

   Norges statsbaner (Trykk ; 8810, Others, 1938-1970)
  • Trykk 8901 

   Norges statsbaner (Trykk ; 8901, Others, 1938-1975)
  • Trykk 8811 

   Norges statsbaner (Trykk ; 8811, Others, 1938-1983)
  • Trykk 821 

   Norges statsbaner (Trykk ; 821, Others, 1946-1989)
  • Trykk 706 

   Norges statsbaner (Trykk ; 706, Others, 1947-1952)
  • Trykk 802 

   Norges statsbaner (Trykk ; 802 ; 802a ; 802b, Others, 1947-1994)
  • Trykk 413 

   Norges statsbaner (Trykk ; 413 ; 413.1 ; 413.2 ; 413.3 ; 413.4, Others, 1947-1995)
  • Trykk 421 

   Norges statsbaner (Trykk ; 421, Others, 1947-1997)
  • Trykk 707 

   Norges statsbaner (Trykk ; 707a, Others, 1948)
  • Trykk 736 

   Norges statsbaner (Trykk ; 736a : 736b, Others, 1948-1950)
  • Trykk 8900 

   Norges statsbaner (Trykk ; 8900, Others, 1948-1953)
  • Trykk 822 

   Norges statsbaner (Trykk ; 822, Others, 1948-1966)
  • Trykk 745 

   Norges statsbaner (Trykk ; 745 ; 745a ; 745b, Others, 1948-1967)
  • Trykk 824 

   Norges statsbaner (Trykk ; 824a ; 824b ; 824c ; 824d ; 824e ; 824g ; 824h, Others, 1948-1971)
  • Trykk 705 

   Norges statsbaner (Trykk ; 705, Others, 1948-1993)
  • Trykk 427 

   Norges statsbaner (Trykk ; 427, Others, 1948-1995)
  • Trykk 750 

   Norges statsbaner (Trykk ; 750 ; 750a, Others, 1948-1997)
  • Trykk 703 

   Norges statsbaner (Trykk ; 703, Others, 1949-1951)