• Trykk 1 

   Norges statsbaner (Trykk ; 1, Others, 1952-1963)
  • Trykk 103 

   Norges statsbaner (Trykk ; 103, Others, 1953)
  • Trykk 107 

   Norges statsbaner (Trykk ; 107, Others, 1962)
  • Trykk 300 

   Norges statsbaner (Trykk ; 300.1 ; 300.2 ; 300.3, Others, 1961-1963)
  • Trykk 302 

   Norges statsbaner (Trykk ; 302, Others, 1980)
  • Trykk 325 

   Norges statsbaner (Trykk ; 325, Others, 1982)
  • Trykk 340 

   Norges statsbaner (Trykk ; 340, Others, 1980)
  • Trykk 351 

   Norges statsbaner (Trykk ; 351, Others, 1953)
  • Trykk 360 

   Norges statsbaner (Trykk ; 360, Others, 1990)
  • Trykk 370 

   Norges statsbaner (Trykk ; 370.1 ; 370.2 ; 370.3 ; 370.4 ; 370.5 ; 370.6, Others, 1952-1983)
  • Trykk 373 

   Norges statsbaner (Trykk ; 373.1 ; 373.2 ; 373.3 ; 373.4 ; 373.5 ; 373.6 ; 373.7, Others, 1952-1987)
  • Trykk 375 

   Norges statsbaner (Trykk ; 375, Others, 1974)
  • Trykk 380 

   Norges statsbaner (Trykk ; 380, Others, 1968-1972)
  • Trykk 398 

   Norges statsbaner (Trykk ; 398.1 ; 398.2 ; 398.3 ; 398.4 ; 398.5 ; 398.6 ; 398.7 ; 398.8 ; 398.9 ; 398.10 ; 398.11, Others, 1951-1978)
  • Trykk 401 

   Norges statsbaner (Trykk ; 401, Others, 1964-1991)
  • Trykk 402 

   Norges statsbaner (Trykk ; 402, Others, 1950-1983)
  • Trykk 403 

   Norges statsbaner (Trykk ; 403, Others, 1956)
  • Trykk 404 

   Norges statsbaner (Trykk ; 404 ; 404.1 ; 404.2, Others, 1957-1990)
  • Trykk 405 

   Norges statsbaner (Trykk ; 405 ; 405.1 ; 405.2 ; 405.3 ; 405.4 ; 405.5, Others, 1959-1989)
  • Trykk 406 

   Norges statsbaner (Trykk ; 406, Others, 1956)